buitenschoolse opvang vanaf 18 mei

donderdag 14 mei 2020

Aan het begin van deze week bereikte ons de communicatie vanuit de overheid en Kind en Gezin over de organisatie van onze buitenschoolse kinderopvang vanaf 18 mei. Dit leidde tot een nauwe samenwerking tussen de stad Genk, de verschillende scholen en KDV Familia om voor iedere school en voor ieder kind de geschikte oplossing te vinden.

Hieronder vinden jullie een overzicht van de belangrijkste richtlijnen vanuit Kind en Gezin.

Welke kinderen kunnen naar de opvang?

Er wordt door Kind en Gezin een duidelijk onderscheid gemaakt tussen kleuteropvang en opvang van lagere schoolkinderen.

Kleuteropvang is er voor:

-        kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in de opvang kunnen voorzien;

-        kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Wanneer er voldoende plaats is, kunnen ook volgende kinderen in de kleuteropvang terecht:

-        kinderen van ouders bij wie er slechts één ouder buitenshuis kan werken;

-        alleenstaande ouders;

-        thuiswerkende ouders.

Opvang van lagere schoolkinderen is er voor:

-        kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf geen opvang kunnen voorzien;

-        kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Hier kunnen we geen andere kinderen opvangen!

 

Waar worden de kinderen opgevangen?

Afhankelijk van de school waar jullie kind naartoe gaat, zijn er andere afspraken rond de buitenschoolse opvang. Sommige kinderen kunnen zowel voor, na als tijdens de school terecht op de school, voor andere kinderen gebeurt de opvang in de vertrouwde opvanglocatie en worden de kinderen naar de school gebracht. Het kan ook zijn dat de kinderen op een nieuwe locatie worden opgevangen. Bij vragen hierover kan je terecht bij de school of bij je buitenschoolse opvang.

Ongeacht waar de opvang de komende weken zal doorgaan, zal er steeds gezorgd worden voor een kwaliteitsvolle en veilige opvang voor de kinderen en onze medewerkers! We nemen hiervoor de nodige maatregelen.

 

Opvang reserveren en betalen

Opvang voor en na de school:

-        De opvang voor en na de schooluren wordt georganiseerd door KDV Familia en hiervoor moeten jullie als ouder betalen, volgens de gekende afspraken van de opvang.

-        We vragen je maximale opvang aan te vragen tot de woensdag voordien tot 22u. Op deze manier hebben wij een basis om de uurroosters van de medewerkers op te maken.

-        Zolang de corona maatregelen gelden, kunnen jullie gratis annuleren.

 

Opvang tijdens de schooluren:

-        De opvang tijdens de schooluren is gratis

-        De school zal jullie informeren over hoe deze reservatie moet gebeuren.

 

Contactbubbels per school

-        we werken in bubbels per school met een vast team van kindbegeleiders

  • deze ploeg bestaat deels uit begeleiders van Familia en deels uit stedelijk personeel en leerkrachten;

-        vanaf 15 kinderen worden er twee groepen gemaakt

  • er wordt gesplitst in kleuters en lagere schoolkinderen
    • kleuters: maximum 20 kinderen per groep
    • lagere schoolkinderen: maximum 14 kinderen per groep

-        we geven voorrang aan kleuters als de locatie volzet is

 

Zieke kinderen in de opvang

Zieke kinderen kunnen niet in de opvang terecht. Ziek betekent bij 38°C OF een symptoom van luchtweginfectie (hoesten, niezen, snotneus,…):

-        we vragen jullie met aandrang je kind niet te brengen wanneer je kind ziek is;

-        onze kindbegeleid(st)ers zullen jullie bellen met de vraag jullie kind te komen ophalen indien je kind ziek wordt.

 

Nog belangrijk

-        ouders komen niet in de leefgroep en zetten hun kind af aan de daarvoor voorziene plaats (deze is verschillend per locatie)

-        kom slechts met 1 en liefst steeds dezelfde persoon voor de breng- en haalmomenten.

-        wacht even buiten wanneer er al een ouder in de inkomhal is.

-        teken niet zelf de weeklijst af, de kindbegeleid(st)er zal dit voor je doen

 

Bij vragen of onduidelijkheden, kan je terecht bij de teamverantwoordelijke!

 

Met vriendelijke groeten

 

Elke Van Damme                                           Cindy Claes, Petra Peeters en Sandra Garzon

Directeur KDV Familia                                    Teamverantwoordelijken BKO KDV Familia