Kinderdagverblijf familia

onze Ambitie

 

Onze pedagogische visie

Kinderdagverblijf Familia wil een ontmoetingsplek zijn voor kinderen en hun ouders waar betrokkenheid gestimuleerd  en welbevinden bewaakt wordt.
We beschouwen kinderopvang niet louter als opvang-plek maar als een pedagogische omgeving waar het kind en zijn ontwikkeling centraal staan en waar ouders als belangrijke partners betrokken worden. 
Onze pedagogische medewerkers hebben een sensitieve responsieve basishouding en vangen de kinderen op in  huiselijke, stimulerende sfeer waar ruimte en respect is voor ieders eigenheid en diversiteit.   
Positief of waarderend begeleiden is voor ons evident.

Een professioneel team 
Het Familia-team bestaat uit gekwalificeerde mensen die elk op hun werkterrein waken over de gezondheid, het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de kinderen. Ook stagiaires maken tijdelijk deel uit van onze teams. Naast minimale opleidingseisen proberen we via interne en externe vorming bij te blijven met de evoluties binnen onze sector.

We zijn ons ervan bewust hoe belangrijk de eerste levensjaren van een kind zijn in de vorming van zijn persoonlijkheid, zelfbeeld en vertrouwen in zijn omgeving. Omdat we een veilige hechtingsrelatie met de kind begeleid(st)ers zo belangrijk vinden, kozen we ervoor de kinderen op te vangen in gezellig ingerichte leefgroepen. Iedere leefgroep heeft zijn vaste kindbegeleid(st)ers die de kinderen opvangen en stimuleren op de verschillende terreinen van hun ontwikkeling. 
Onze basishouding tov de kinderen, hun ouders en onze medewerkers is er één van respect voor ieder individu, ongeacht zijn etnische afkomst, zijn levensbeschouwelijke of politieke overtuiging, zijn mentale of fysieke mogelijkheden, zijn waarden en normen,…

Ons aanbod

Kinderen 0 - 3 jaar : crèche Pardijntje met locaties in de Halmstraat, de Zevenbonderstraat, de THORsite, de Hulststraat en de Grotestraat  in Genk.
Kinderen 2,5 – 12 jaar:  Pardoes, Pardotje en Parboem met locaties in de Halmstraat, de Minderbroederstraat, het Kerkplein en de Plaggenst in Genk.

FAMILIA in verbinding met anderen …

het maakt o.a. deel uit van de lokale adviesraad Kinderopvang van de stad Genk, er is regelmatig overleg met de andere Genkse opvanginitiatieven, een aantal toeleiders en de stad met als doel het kinderopvanglandschap transparanter en beter bereikbaar te maken voor de ouders.  Alle opvangvragen die aan een Genks initiatief gesteld worden, worden op een zelfde website geregistreerd zodat er zicht is op de reële opvangvraag in Genk.    
Familia werkt ook samen  met de opvoedingswinkel (Campus 03), CKG De Stap,  thuisbegeleidingsdiensten, het OCMW, de  scholen uit de buurt, opvanginitiatieven van buiten Genk, het Vlaams Welzijnsverbondhet Limburgs steunpunt voor KO, de Koepel lokale diensteneconomie,...

We werken samen met verschillende scholen die kindbegeleiders opleiden  of oriëntatiestages organiseren. 

Deze stagiair(e)s worden continu begeleid en krijgen op geen enkel moment de verantwoordelijkheid over de kinderen.   Voor vragen mbt een stage in ons kinderdagverblijf, neem je contact op met Mara Muzzillo   mara.muzzillo@kdvfamilia.be


KDV Familia wordt ondersteund door de dienst kinderopvang van de stad Genk en is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin , we voldoen aan de eisen die de overheid stelt en werken onder toezicht van Kind en Gezin.